RZĄD UKRAIŃSKI NA EMIGRACJI.
ZNIEWOLENIE, ALE CIĄGŁOŚĆ PAŃSTWA

Jeszcze Ukraina nie umarła, ni sława, ni wolność,
Jeszcze dla nas bracia Ukraińcy uśmiechnie się dola...

– z hymnu Ukrainy z czasów URL

Wyparci z ziemi ojczystej Ukraińcy nie zamierzali się poddawać. Symon Petlura i inni działacze niepodległościowi chcieli okres internowania w Polsce wykorzystać na przygotowanie do dalszej walki o niepodległość. Starano się zachować ciągłość państwową. Petlura jako przewodniczący Dyrektoriatu podjął decyzje umożliwiające funkcjonowanie władz Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie. Jej organami, obok Dyrektoriatu, miały być: Rada Republiki i Rada Ministrów Ludowych, zwane łącznie Centrum Państwowym URL.

Na siedzibę emigracyjnych struktur władzy rząd polski wyznaczył hotel Bristol w Tarnowie. Część agend rządowych ulokowano w Częstochowie. Już w pierwszych miesiącach internowania Petlura zorganizował reprezentującą poszczególne partie niepodległościowe Radę Republiki jako namiastkę parlamentu. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 3 lutego 1921 roku. Cały czas funkcjonował rząd URL i jego ministerstwa.

Hotel Bristol w Tarnowie – w latach 1920-1921 siedziba władz URL na uchodźstwie

Główną troską Atamana było utrzymanie zdolności bojowej internowanych oddziałów. Starano się zachować ich strukturę organizacyjną oraz tak ulokować w obozach, by mogły zachować gotowość bojową. Przystąpiono do szkolenia, organizowano szkoły podoficerskie, oficerskie, kursy sztabu generalnego, a na utworzonym w Łańcucie Uniwersytecie Narodowym otwarto Wydział Wojskowy.

Warunki bytowe w obozach były ciężkie, panowało przeludnienie, w niektórych brakowało bieżącej wody, ponadto zima na przełomie 1920 i 1921 roku była wyjątkowo sroga. Wybuchały epidemie chorób zakaźnych, przyczyniając się do dużej śmiertelności. Polacy nie byli przygotowani do przyjęcia tak dużej liczby ukraińskich uchodźców. Mimo to internowani prowadzili szeroką działalność oświatową, kursy dla analfabetów, zawodowe, powstawały chóry, zespoły muzyczne, teatry, kluby sportowe, biblioteki, wydawano czasopisma i wciąż doskonalono rzemiosło wojskowe.