Jóżef Piłsudski

Kurator wystawy:
Robert M. Czyżewski

Tekst wystawy i konsultacja historyczna ilustracji:
dr Stanisław Stępień

Redakcja językowa, korekta:
Halina Wojnarska

Projekt graficzny, skład i łamanie:
Studio Design Express

Koordynator:
Małgorzata Wójcik

Symon Petlura

Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku.
Pamięć w stulecie zawarcia umowy warszawskiej

Copyright © by Fundacja Wolność i Demokracja