PIERWSZE KROKI
KU WŁASNEJ PAŃSTWOWOŚCI

Szli […] krzycząc: „Boże! ojczyzna! ojczyzna”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”

Juliusz Słowacki, „Przypowieści i epigramaty”

Początkowo państwa ententy traktowały kwestię niepodległości Polski, a tym bardziej Ukrainy, jako wewnętrzną sprawę Rosji. Taką postawę Francji, Wielkiej Brytanii i USA wykorzystały państwa centralne, które w 1915 roku zajęły znaczną część ziem byłego cesarstwa rosyjskiego. Kiedy przeciągająca się wojna potrzebowała rekrutów, a prawo międzynarodowe zakazywało przeprowadzania poboru na terenach okupowanych, obaj cesarze, Wilhelm II i Franciszek Józef I, zdecydowali się na utworzenie związanego z nimi Królestwa Polskiego. 5 listopada 1916 roku ogłosili to wspólnym manifestem. Powołana Tymczasowa Rada Stanu zaczęła organizować polskie sądownictwo, szkolnictwo i siły zbrojne. Po kryzysie przysięgowym Rada podała się do dymisji. w jej miejsce 12 września 1917 roku utworzono trzyosobową Radę Regencyjną.

„Komitet Narodowy Polski mianuje generała Józefa Hallera Naczelnym Wodzem wszystkich wojsk polskich”
„Polak (Le Polonais)” (Paryż), 27 XI 1918 r., nr 91

Decyzje cesarzy zaniepokoiły państwa ententy. 4 czerwca 1917 roku Francja zgodziła się na stworzenie na swym terytorium Armii Polskiej. Na jej czele stanął gen. Józef Haller. w Rosji po rewolucji lutowej też zaczęto organizować Korpusy Polskie (I na Białorusi, II w Besarabii, III na Ukrainie). a 8 stycznia 1918 roku prezydent USA Woodrow Wilson w pkt. 13. swego orędzia stwierdził, że powinna powstać niepodległa Polska z dostępem do morza. w 1918 roku historia Polakom sprzyjała.